سیدرسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تشریح دقیق جزئیات نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزارت صمت گفت: اگر به محتوای نامه ارسالی دقت شود، مشخص خواهد شد که مفهوم پیشگیری و چانه‌زنی در آن نهفته بوده و هرگونه برداشت مبنی بر تعطیلی ۳ ماهه کارخانه‌های فولاد را قویا تکذیب می‌کنیم.

👇مشروح در:

http://chilanonline.com/2022/06/09/42601/